Charlie

Huffish Spirit Dance

f. 2016-10-14

To read in English, please right click here and open in new tab

Charlie var inte planerad. Pappa, jag och Chiko var i Huddinge en lördag i april 2017 och passade på att svänga förbi Chikos uppfödare för att få hjälp med en envis mjölktand som inte riktigt ville lossna. När vi köpte Chiko hade jag nämnt att jag var intresserad av att skaffa en till hund fram mot sommaren, men efter mycket funderande och en stark längtan efter en till pudel hade jag landat i beslutet att låta Oliver få leva ut sin ålderdom utan konkurrens från en annan hund.

Men när vi kom dit fick jag veta att det fanns en hund till mig. Min första tanke var att: nej, det ska inte bli en till hund. Efter att Chikos tand vickats loss fick Chiko leka med tre andra halvvuxna valpar i en stor hundgård. Jag tänkte att det kunde vara skönt för Oliver att också få rusa av sig lite innan vi började köra hemåt, och gick till bilen för att hämta Oliver. När vi klev in till valparna fick jag hela skaran över mig. Snart rusade valparna vidare, men det var en valp som låg kvar på rygg i mitt knä och bara låg där, myste och pussade. Det var Charlie, Chikos kullbror, och han var till salu.

”Vi väljer inte djuren, djuren väljer oss” skrev min ena moster när jag berättade om mötet med Charlie. Följande torsdag hämtades han hem. Jag är oerhört tacksam till de som möjliggjorde att denna härliga hund fick komma till mig, och för att min familj fått förtroendet att förvalta två hundar från Huffish.

Charlie och Chiko må vara bröder, men de är väldigt olika. Många som träffar Charlie tycker att han är vild, men i förhållande till sin bror är han lugn och försiktig. Han älskar att sitta i knät, gillar att bli buren och är glad, är lyhörd och otroligt snäll, men under all kärvänlighet finns en tuff kille.

Redan från början fick Charlie lära sig om friluftslivet, och han hade en fantastisk läromästare hos Oliver. Charlies fick vara med om sin första dagstur redan ett par dagar efter att han kom, och sedan dess har det bara rullat på och innan han hann fylla ett år hade han redan sovit i både i tält och vindskydd och testat på fjällvandring.

Det är spännande att se Charlie lära och utvecklas ute i skogen och uppe i fjällen. En sådan enkel grej som att dricka vatten direkt ur vattendrag och sjöar var ingen självklarhet, hur man klättrar i steniga partier var inte helt enkelt och att lära sig vilka ljud i natten som är värda att uppmärksamma är knepigt. Det går däremot inte att säga annat än att Charlie stortrivs som friluftshund, även om hans tendenser att skrika om en kvist fastnar i pälsen på benen kan få honom att framstå som en riktig stadshund.

För det går inte att säga annat än att Charlie är en drama queen, tilltrotts för att han stolt travar fram både i skogen och i fjällen med sin klövjeväska.

Han var inte planerad, men han var väldigt efterlängtad.


 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Charlie

Charlie was not planned. My father, Chiko and I were in Huddinge on a Saturday in April and took the opportunity to visit Chiko’s breeder to get some help with a stubborn milk tooth that didn’t reallu want to fall out. When dad bought Dino I had mentioned I was considering getting another dog in the upcoming summer, but after having thought about it a lot, and despite a strong preference for another poodle I had made the decision to let Oliver enjoy his last years without having to share me with another dog.

However, when we got there I was told there was a dog for me. My first thought was: No, I will not be getting another dog. And after Chiko’s milk tooth had been taken care of Chiko and three other half grown puppies were let out in a fenced yard to play. I thought that it would be nice for Oliver to run around a little before we set off home, and went to fetch him from the car. When we stepped into the yard with the puppies I was jumped by them all. Soon they all took off, but one puppy remianed on his back in my lap, just lying there cuddling and kissing. It was Charlie, Chiko’s brother, and he was for sale.

”We do not choose our pets, our peets choose us” one of my aunts wrote to me when I told her about my meeting with Charlie. The following Thursday Charlie was brought home. I am forever grateful to those who made it possible for this delightful dog to become mine, and for my family being entrusted with two dogs from Huffish Poodles.

Charlie and Chiko may be brothers, but they are two very different personalities. Many who meet Charlie think him to be wild, but in comparison to his brother he is a calm and careful dog. He loves to sit in my lap, likes to be carried and is happy, responsive and sweet, but underneath all the affection he is a tough guy.

Already from the start, Charlie had to learn and adapt to an outdoor lifestyle, and he had a fantastic teacher in Oliver. Charlie got to experience his first day hike only a few days after he arrived, and that was only the starting point. Before his first birthday he had slept in both a tent and in shelters, and had hiked in the mountains.

It is exciting to watch Charlie learn and develop in the forest and the mountains. A simple thing like drinking directly from a stream or a lake was not a given, how to climb through stony areas was not easy and learning to which sounds in the night are worth paying attention too is tricky. But it is very clear that Charlie loves being an outdoor dog, even though his tendencies to scream bloody murder if a stick gets caught in the fur on his legs will make him seem like a city dog.

Charlie really is a drama queen, which you might not believe when you see him proudly carrying his bags in the forest and the mountains.

He was not planned, but very much wished for.